Materiały do wklejania! (Pomysły w wątku Partyzantka internetowa, tu tylko same materiały, żeby syfu nie było!)


 • Memy. Częstujcie się 🙂
  Z3.png Z2.png Z1.png BANKRUCTWO.png


 • marcin-vam-1-1.png


 • Post Palmy (wklejam tekst jakby fejsa zamkneli)

  Link: https://www.facebook.com/cath.sophie/posts/10158218551929042

  "Dobra, wszyscy! Czas porozmawiać o numerach CORONY.
  Włochy właśnie przyznały, że manipulują statystyką korony. Liczą, że każdy martwy jako korona martwy, jeśli sprawdzą pozytywnie na obecność wirusa. Moim zdaniem to jest czyste kłamstwo dla świata. Ludzie umierający na zawał serca itp. są zaliczane jako "ofiary korony". Liczby wyraźnie wskazują, że w tym roku mamy znacznie mniej zgonów (sezon grypowy) niż w ubiegłym roku - możliwe, że zima była łagodna. Nawet we Włoszech! Dane poniżej. Ale najpierw: sam test:
  Wykazano, że testy wykorzystywane do śledzenia korony dają fałszywe pozytywy (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/?fbclid=IwAR3LHLplRtmPZED3jt_Hjf2ZKysmDcXMU5LgVgNPcqNAtb9EzcQBKMtCIoI). Około 50 % wyników badań to FALSE POZYTYWY, co oznacza, że wykazują pozytywne, gdy nie ma wirusa.
  Włochy w ostatnich latach miały coraz więcej problemów z umierającą populacją, sprawdziłem. Mają teraz ogromny bałagan, ale wynika to głównie z paniki, którą media się rozprzestrzeniły (bez BASIS! ).
  Nie ma jednego badania, które pokazują przyczynę COVID z wirusa korony. Jest tylko korelacja. A jak dobrze wiesz, korelacja nie jest przyczyną. Nie możemy powiedzieć, że wirus powoduje COVID. Po prostu nie ma do tego podstaw naukowego. A jeśli jest - proszę pokaż mi badanie.
  Testy, które robią nie pokazują rozprzestrzeniania. Pokazuje tylko, ile testów zostało wykonanych (z fałszywymi dodatkami! ). Nic więcej. Im więcej testów zrobisz, tym bardziej "chora" znajdziesz. Gdybyśmy naprawdę chcieli sprawdzić, jak rozprzestrzenia się wirus - musielibyśmy codziennie testować ogromną, zamkniętą grupę ludzi i zobaczyć zmiany. Nie mamy takich danych więc te wszystkie "straszne" wykładnicze wykresy, które widzicie to kłamstwo. Nie wiemy, czy wirus się rozprzestrzenia, czy umiera.
  Całkowita liczba zgonów Włoch za rok 2017 wynosiła około 650 tys osób (załączam dane za 2014-2017 jako zrzutki). Stale rosła od 2008. roku. Trendy możecie zobaczyć tutaj: https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/death-rate?q=Italy+death+rate.
  Możemy założyć, że wskaźnik zgonów za 2018 i 2019 były jeszcze wyższe. Ale trzymajmy się 2017:
  2020 śmiertelność wynosi tylko 138 tys: http://population.city/italy/ (aktualizacja w czasie rzeczywistym). To nawet nie jest 1/4 z całkowitej liczby zgonów z lat 2017, którą powinien osiągnąć pod koniec pierwszego kwartału! 138/650 = 0,21.
  Więc w tym roku jest dużo mniej zgonów niż się spodziewałem.
  W tym roku cała Europa była niższa liczba zgonów: EuroMOMO. EU mają świeże dane na 11. tydzień. Gdzie jest "zabójcza" korona? Dlaczego w tym roku widzimy dużo mniej martwych niż w zeszłym roku?
  Cóż, nie znajdziemy go. Bo jak liczyć zawał serca, cukrzycę itp. ofiary śmiertelne jako "ofiary korony" tylko dlatego, że twój niewłaściwy test pokazuje, że są pozytywne - skończysz straszyć ludzi z MANIPULACJĄ, nic więcej.
  Dziękuję wielu wspaniałym osobom, które publicznie o tym mówiły, szczególnie lekarzom takim jak Wolfgang Wodart (

  ). Dzięki Wam możemy uniknąć pełnego armagedonu ekonomicznego.
  Ale musimy działać ludzi! Musimy domagać się od naszych rządów powstrzymania tej paniki i szaleństwa lub dać nam naukowego dowodu, że istnieje prawdziwe niebezpieczeństwo. W przeciwnym razie całe zamknięcie jest nielegalne. Nie mogą działać bez naukowego dowodu. I nie ma żadnego."


 • @Czeko Ja już rozsiewam informacje po znajomych, co po niektórych, po których widać, że są skłonni do myślenia 🙂 Bo większość niestety powtarza telewizyjno - rządową mantrę. Z takimi nie warto zagłębiać się w temat. Szkoda czasu. Ich wybór, świadomy lub nie, ale ich. Ja myślę, że to się szybko skończy, i nie będzie tak źle, że zamkną fejsa, etc. Oczywiście, zawsze warto mieć dokumentacje w swoim prywatnym archiwum, i dotyczy się to nie tylko obecnego tematu, ale każdych spraw, które w naszym przekonaniu są ważne.


 • Teksty do wklejenia na fb i wywoałnia turbo gówno burzy 😄

  "Dzisiaj mandaty za wychodzenie z domu. Jutro więzienie. Pojutrze kara śmie... Wszak mamy stan wyjątkowy. Kto im zabroni?"

  "Wiecie co to totalitaryzm? Jedna z taktyk totalitarnych: budowanie wspólnego wroga i nastawianie ludzi przeciwko sobie."

  "Ile znacie osobiście osób zarażonych koroną?"


 • @eminobody My to wiemy, ale większość niestety nie.


 • wszystko.jpg


 • Niemiecki tekst:

  Zeit über die CORONA Zahlen zu sprechen.
  Italien hat gerade zugegeben, die Corona-Statistiken zu manipulieren. Sie zählen Jeden Toten als Korona Toten, wenn sie positiv auf das Virus testen. Das ist meiner Meinung nach die reinst Lüge an die Welt. Menschen, die an Herzinfarkten usw. sterben, werden als "Corona-Opfer" gezählt. Die Zahlen zeigen deutlich, dass wir in diesem Jahr viel weniger-Tote haben (auch Grippesaison) als in den letzten Jahren - möglicherweise, weil der Winter mild war. (Auch in Italien! Daten unten). Aber zuerst: der Test selbst:

  Die Tests, die verwendet werden, um Korona zu verfolgen, haben gezeigt, dass sie falsche Positive Werte ergeben (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/). Ungefähr 50% der Testergebnisse sind Falsch Positiv, was bedeutet, dass sie positiv sind,auch wenn Sie keinen Virus haben.

  Italien hatte in den letzten Jahren immer mehr Probleme mit der aussterbenden Bevölkerung, habe ich überprüft. Sie haben jetzt ein riesiges Durcheinander, aber das liegt vor allem an der Panik, die die Medien verbreitet haben (ohne BASIS!).

  Es gibt keine Studie die Kausalität von COVID aus dem Corona-Virus zeigt, es gibt nur Korrelation. Und wie Sie wissen, Korrelation ist keine Ursache. Wir können nicht sagen das das Virus COVID die Ursache ist. Dafür gibt es einfach keinen wissenschaftlichen Grund.
  Die Tests, die sie machen,verbreiten es nur. Es zeigt nur, wie viele Tests durchgeführt wurden (mit falschen Positivmeldungen!). Nichts mehr! Je mehr Tests Sie machen, desto mehr "kranke" werden Sie finden. Wenn wir wirklich überprüfen wollten, wie sich das Virus ausbreitet - müssten wir eine riesige geschlossene Gruppe von Menschen JEDEN TAG testen um die Veränderungen zu sehen. Wir haben solche Daten nicht, so dass alle diese "Beängstigenden" exponentiellen Diagramme die sie sehen,eine Lüge sind. Wir wissen nicht, ob sich das Virus ausbreitet oder ausstirbt.

  Italiens Gesamtsterblichkeitsrate lag 2017 bei etwa 650000 Menschen (ich füge Daten für 2014-2017 als Screenshots an). Seit 2008 war sie stetig gewachsen. Die Trends sehen Sie hier: https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/death-rate
  Wir können davon ausgehen, dass die Sterbeziffern für 2018 und 2019 noch höher waren. Aber lassen Sie uns bei 2017 bleiben:
  2020 Sterberate ist nur 138 Tausend: http://population.city/italy/ (in Echtzeit aktualisiert). Das ist nicht einmal 1/4 der TOTAL-Todesrate von 2017, die sie am Ende des ersten Quartals erreichen sollte! 138/650=21%.
  Es gibt also in diesem Jahr viele weniger-Tote als erwartet.In ganz Europa ist die Sterberate in diesem Jahr niedriger: EuroMOMO.eu haben sie neue Daten für Woche 11. Wo ist die "tödliche" Korona? Warum sehen wir in diesem Jahr viel weniger Tote als letztes Jahr?

  Nun, wir werden es nicht finden. Denn wenn Sie Herzinfarkt, Diabetes usw. als "Corona-Opfer" zählen, nur weil Ihr Halbzeittest zeigt, dass sie koronapositiv sind - Sie werden am Ende nur durch die Manipulation erschreckt, mehr nicht.

  Ich möchte mich bei vielen großartigen Menschen bedanken, die sich öffentlich dazu geäußert haben, vor allem Ärzten wie Wolfgang Wodart (

  ). Dank Ihnen könnten wir ein vollständiges wirtschaftliches Armageddon vermeiden.
  Aber die Leute müssen jetzt Handeln! Wir müssen unsere Regierungen auffordern, diese Panik und diesen Wahnsinn zu beenden oder uns wissenschaftliche Beweise zu geben, dass es eine echte Gefahr gibt. Andernfalls ist die gesamte Sperrung illegal. Sie können nicht ohne wissenschaftlichen Beweis handeln. Und es gibt keine Studie.


 • I ANGIELSKI:

  Alright everyone! Time to talk CORONA NUMBERS.
  Italy has just admitted that they manipulate the corona statistics. They count EVERY dead as corona dead if they test positive for the virus. This is pure LYING to the world in my opinion. People dying of heart attacks, etc. are counted as « corona victims ». The numbers clearly show that we have much LESS deaths this year (flu season too) than last years - possibly because the winter was mild. Even in Italy! Data below. But first: the test itself:

  The tests used to track corona have been shown to give false positives (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/?fbclid=IwAR3LHLplRtmPZED3jt_Hjf2ZKysmDcXMU5LgVgNPcqNAtb9EzcQBKMtCIoI). About 50% of the test results are FALSE POSITIVES meaning they show positive when there’s no virus.

  Italy has had more and more problems with the dying out population in recent years, I've checked. They have a huge mess now, yes, but this is mainly due to the panic that the media have spread (with no BASIS!).

  There isn’t ONE study that shows CAUSALITY of COVID from the corona virus. There’s only correlation. And as you well know correlation isn’t causation. We can’t say the virus CAUSES COVID. There’s just no scientific ground for this. And if there is - please show me the study.

  The tests they do DON’T SHOW THE SPREAD. It only shows how many tests were made (with false positives!). Nothing more. The more tests you make the more « sick » you’re gonna find. If we really wanted to check how the virus spreads - we’d need to test a huge, closed group of people EVERY DAY and see the changes. We don't have such data so all these "scary" exponential charts you see are a LIE. We don't know if the virus is spreading or dying out.

  Italy’s total death rate for 2017 was about 650k people (I attach data for 2014-2017 as screenshots). It had been growing steadily since 2008. You can see the trends here: https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/death-rate?q=Italy+death+rate.

  We can assume the death rates for 2018 and 2019 were even higher. But let’s stick with 2017:
  2020 death rate is only 138k: http://population.city/italy/ (updated in real time). That’s not even 1/4 of 2017’s TOTAL death rate that it should be reaching at the end of the first quarter! 138/650=0,21.
  So there’s much LESS deaths this year than expected actually.

  The whole Europe has had a lower death rate this year: EuroMOMO.eu they have fresh data for week 11. Where’s the « deadly » corona? Why do we see MUCH less dead this year than last year?

  Well we’re not gonna find it. Because if you count heart attack, diabetes, etc. fatalities as « corona victims » just because your half time wrong test shows they’re corona positive - you’re gonna end up scaring people with MANIPULATION, nothing more.

  I want to thank many great people who have been speaking out publicly about this, especially doctors like Wolfgang Wodart (

  ). Thanks to you, we might avoid a complete economic armageddon.
  But we need to ACT people! We need to demand our governments to stop this panic and madness OR give us scientific PROOF that there’s a real danger. Otherwise the whole lockdown is illegal. They can’t act without scientific PROOF. And there’s none.


 • POLSKI TEKST podsumowujący dane jakie zebraliśmy: do skopiowania jeśli chcecie udostępniać:

  Dobra, kochani! Nadszedł czas, żeby porozmawiać o koronie na podstawie CYFR.
  Włochy właśnie potwierdziły, ze zmanipulowały statystyki koronawirusa. To jest, moim zdaniem, czyste KŁAMSTWO w stosunku do całego świata. Ludzie umierający na atak serca itp. itd. są zaliczanie do ofiar koronawirusa. Liczby jasno pokazują, ze mamy dużo mniej przypadków śmiertelnych w tym roku (również z powodu grypy) w stosunku do roku poprzedniego - możliwe, ze powodem jest łagodna zima. Nawet we Włoszech. Dane są poniżej. Ale najpierw odnośnie testów na koronawirusa:

  Te testy wykrywające koronawirusa okazały się być w 50% fałszywie pozytywne (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/?fbclid=IwAR0gLeZIEekZVNrMRp8lZbk29DEeTRFImCgT73Z_EMEZ1Xi8Yzrbkuo6NfA). Około 50 % rezultatów fałszywie pozytywnych oznacza, ze mimo braku wirusa, test pokazuje jego obecność.

  Włochy w ciągu ostatnich lat miały i maja coraz więcej problemów z wymierająca populacją, sprawdziłam to. Obecnie mają wielki burdel, tak, ale to jest związane przede wszystkim z paniką, którą nakręcają media (BEZ POWODU!)

  Nie ma ANI JEDNEGO badania, które pokazuje związek przyczynowy Covid-19 z zarażeniem koronawirusem. Występuje jedynie korelacja. A, jak doskonale wiecie, korelacja nie oznacza przyczynowości. Nie możemy powiedzieć, że ten konkretny koronawirus POWODUJE chorobę Covid-19. Nie ma na to naukowo-badawczych dowodów.

  Testy nie pokazują ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA. Pokazują jedynie jaka ilość przypadków wirusa stestowano (z przypuszczalną 50 % fałszywą pewnością). Nic więcej. Im więcej testów zostanie zrobionych, tym więcej "chorych" znajdziemy. Gdybyśmy rzeczywiście chcieli sprawdzić szybkość rozprzestrzeniania się wirusa musielibyśmy testować naprawdę wielką grupę ludzi na zamkniętym terytorium CODZIENNIE i zaobserwować zmiany. Nie mamy takich danych, więc te wszystkie "straszne" wykładniczo rosnące wykresy, które oglądacie są KŁAMSTWEM. Tak naprawdę nie wiemy czy wirus się rozprzestrzenia, czy wygasa.

  W 2017 roku we Włoszech zmarło ok. 650 000 (dane na zdjęciach z 2014-2017). Liczba ta od 2008 roku stale rośnie. Możecie zobaczyć obecne trendy tutaj: https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/death-rate?fbclid=IwAR156u5nIKmIlV-9NlF5CzTdXE1R8enR6XI1_UfQIQ0dIz99JUIXRwzo4fM

  Możemy zauważyć, że w latach 2018 i 2019 śmiertelność była nawet wyższa. Ale pozostańmy przy punkcie wyjściowym w roku 2017:
  W bieżącym, 2020 roku liczba zmarłych wynosi 138 000: http://population.city/italy/?fbclid=IwAR3URSM72H3ty1qJRaeL4e8amP2qwKP7cHjNePUHopMLX_WPIEMkv66uXbI (aktualizowane na bieżąco). To nie jest nawet jedna czwarta wszystkich śmierci w roku 2017, licząc kwartalnie! 138/651=0,21.
  Więc śmiertelność faktyczna w tym roku jest znacznie mniejsza niż prognozowana na podstawie statystyk.

  Cała Europa ma w tym roku znacznie mniejsza niz statystyczna śmiertelność. EuroMOMO.eu pokazuje najnowsze dane z 11 tygodnia (9-15 marca 2020). Gdzie jest ta "zabójcza" korona? Dlaczego mamy w tym roku mniejszą smiertelność niż w zeszłym?

  Spróbujemy znaleźć przyczynę. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli policzymy ofiary śmiertelne ataków serca, cukrzycy itp. jako ofiary koronawirusa, tylko z powodu tego, że potencjalnie w 50% pozytywnie fałszywy test, wykrył w ich ciałach wirusa, możemy straszyć ludzi - a jest to jedynie jawna MANIPULACJA, nic więcej.

  Chciałabym podziękować wielu fantastycznym ludziom, którzy publicznie o tym mówią, w szczególności naukowcom, takim jak dr Wolfgang Wodart (

  ). Dzięki takim, jak Wy, unikniemy, być może, całkowitego ekonomicznego armagedonu.
  Potrzebujemy aktywnych ludzi. Powinniśmy zażądać od naszych rządów, aby zatrzymały tę panikę i szaleństwo albo... pokazały nam NAUKOWY DOWÓD na to, że niebezpieczeństwo faktycznie istnieje. W razie braku dowodów, cała ta blokada jest nielegalna. Nie można tak działać bez konkretnej NAUKOWEJ przyczyny. A takiej nie ma.


 • ENG (https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/)

  A Swiss Doctor on Covid-19
  Published: March 14, 2020; Updated: March 25, 2020
  Languages: German, French, Hungarian, Italian, Spanish, Norwegian

  A Swiss medical doctor provided the following information on the current situation in order to enable our readers to make a realistic risk assessment. (Daily updates below)

  According to the latest data of the Italian National Health Institute ISS, the average age of the positively-tested deceased in Italy is currently about 81 years. 10% of the deceased are over 90 years old. 90% of the deceased are over 70 years old.

  80% of the deceased had suffered from two or more chronic diseases. 50% of the deceased had suffered from three or more chronic diseases. The chronic diseases include in particular cardiovascular problems, diabetes, respiratory problems and cancer.

  Less than 1% of the deceased were healthy persons, i.e. persons without pre-existing chronic diseases. Only about 30% of the deceased are women.

  The Italian Institute of Health moreover distinguishes between those who died from the coronavirus and those who died with the coronavirus. In many cases it is not yet clear whether the persons died from the virus or from their pre-existing chronic diseases or from a combination of both.

  The two Italians deceased under 40 years of age (both 39 years old) were a cancer patient and a diabetes patient with additional complications. In these cases, too, the exact cause of death was not yet clear (i.e. if from the virus or from their pre-existing diseases).

  The partial overloading of the hospitals is due to the general rush of patients and the increased number of patients requiring special or intensive care. In particular, the aim is to stabilize respiratory function and, in severe cases, to provide anti-viral therapies.

  (Update: The Italian National Institute of Health published a statistical report on test-positive patients and deceased, confirming the above data.)

  The doctor also points out the following aspects:

  Northern Italy has one of the oldest populations and the worst air quality in Europe, which has already led to an increased number of respiratory diseases and deaths in the past and is likely an additional risk factor in the current epidemic.

  South Korea, for instance, has experienced a much milder course than Italy and has already passed the peak of the epidemic. In South Korea, only about 70 deaths with a positive test result have been reported so far. As in Italy, those affected were mostly high-risk patients.

  The few dozen test-positive Swiss deaths so far were also high-risk patients with chronic diseases, an average age of more than 80 years and a maximum age of 97 years, whose exact cause of death, i.e. from the virus or from their pre-existing diseases, is not yet known.

  Furthermore, according to a first Chinese study, the internationally used virus test kits may give a false positive result in some cases. In these cases, the persons may not have contracted the new coronavirus, but presumably one of the many existing human coronaviruses that are part of the annual (and currently ongoing) common cold and flu epidemics. (1)

  Thus the most important indicator for judging the danger of the disease is not the frequently reported number of positively-tested persons and deaths, but the number of persons actually and unexpectedly developing or dying from pneumonia (so-called excess mortality).

  According to all current data, for the healthy general population of school and working age, a mild to moderate course of the Covid-19 disease can be expected. Senior citizens and persons with existing chronic diseases should be protected. The medical capacities should be optimally prepared.

  Medical literature
  (1) Zhuang et al., Potential false-positive rate among the ‚asymptomatic infected individuals‘ in close contacts of COVID-19 patients, Chinese Medical Association Publishing House, March 2020.

  (2) Grasselli et al., Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, JAMA, March 2020.

  (3) WHO, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, February 2020.

  Reference values
  Important reference values include the number of annual flu deaths, which is up to 8,000 in Italy and up to 60,000 in the US; normal overall mortality, which in Italy is up to 2,000 deaths per day; and the average number of pneumonia cases per year, which in Italy is over 120,000.

  Current all-cause mortality in Europe and in Italy is still normal or even below-average. Any excess mortality due to Covid-19 should become visible in the European monitoring charts.

  Winter smog (NO2) in Northern Italy in February 2020 (ESA)
  Updates
  March 17, 2020 (I)

  The mortality profile remains puzzling from a virological point of view because, in contrast to influenza viruses, children are spared and men are affected about twice as often as women. On the other hand, this profile corresponds to natural mortality, which is close to zero for children and almost twice as high for 75-year-old men as for women of the same age.
  The younger test-positive deceased almost always had severe pre-existing conditions. For example, a 21-year-old Spanish soccer coach had died test-positive, making international headlines. However, the doctors diagnosed an unrecognized leukemia, whose typical complications include severe pneumonia.
  The decisive factor in assessing the danger of the disease is therefore not the number of test-positive persons and deceased, which is often mentioned in the media, but the number of people actually and unexpectedly developing or dying from pneumonia (so-called excess mortality). So far, this value remains very low in most countries.
  In Switzerland, some emergency units are already overloaded simply because of the large number of people who want to be tested. This points to an additional psychological and logistical component of the current situation.
  March 17, 2020 (II)
  Italian immunology professor Sergio Romagnani from the University of Florence comes to the conclusion in a study on 3000 people that 50 to 75% of the test-positive people of all ages remain completely symptom-free – significantly more than previously assumed.
  The occupancy rate of the North Italian ICUs in the winter months is typically already 85 to 90%. Some or many of these existing patients could also be test-positive by now. However, the number of additional unexpected pneumonia cases is not yet known.
  A hospital doctor in the Spanish city of Malaga writes on Twitter that people are currently more likely to die from panic and systemic collapse than from the virus. The hospital is being overrun by people with colds, flu and possibly Covid19 and doctors have lost control.
  March 18, 2020
  A new epidemiological study (preprint) concludes that the fatality of Covid19 even in the Chinese city of Wuhan was only 0.04% to 0.12% and thus rather lower than that of seasonal flu, which has a mortality rate of about 0.1%. As a reason for the overestimated fatality of Covid19, the researchers suspect that initially only a small number of cases were recorded in Wuhan, as the disease was probably asymptomatic or mild in many people.
  Chinese researchers argue that extreme winter smog in the city of Wuhan may have played a causal role in the outbreak of pneumonia. In the summer of 2019, public protests were already taking place in Wuhan because of the poor air quality.
  New satellite images show how Northern Italy has the highest levels of air pollution in Europe, and how this air pollution has been greatly reduced by the quarantine.
  A manufacturer of the Covid19 test kit states that it should only be used for research purposes and not for diagnostic applications, as it has not yet been clinically validated.

  Datasheet of Covid19 virus test kit
  March 19, 2020 (I)
  The Italian National Health Institute ISS has published a new report on test-positive deaths:

  The median age is 80.5 years (79.5 for men, 83.7 for women).
  10% of the deceased was over 90 years old; 90% of the deceased was over 70 years old.
  At most 0.8% of the deceased had no pre-existing chronic illnesses.
  Approximately 75% of the deceased had two or more pre-existing conditions, 50% had three more pre-existing conditions, in particular heart disease, diabetes and cancer.
  Five of the deceased were between 31 and 39 years old, all of them with serious pre-existing health conditions (e.g. cancer or heart disease).
  The National Health Institute hasn’t yet determined what the patients examined ultimately died of and refers to them in general terms as Covid19-positive deaths.
  March 19, 2020 (II)
  A report in the Italian newspaper Corriere della Sera points out that Italian intensive care units already collapsed under the marked flu wave in 2017/2018. They had to postpone operations, call nurses back from holiday and ran out of blood donations.
  German virologist Hendrik Streeck argues that Covid19 is unlikely to increase total mortality in Germany, which normally is around 2500 people per day. Streeck mentions the case of a 78-year-old man with preconditions who died of heart failure, subsequently tested positive for Covid19 and thus was included in the statistics of Covid19 deaths.
  According to Stanford Professor John Ioannidis, the new coronavirus may be no more dangerous than some of the common coronaviruses, even in older people. Ioannidis argues that there is no reliable medical data backing the measures currently decided upon.
  March 20, 2020
  According to the latest European monitoring report, overall mortality in all countries (including Italy) and in all age groups remains within or even below the normal range so far.
  According to the latest German statistics, the median age of test-positive deaths is about 83 years, most with pre-existing health conditions that might be a possible cause of death.
  A 2006 Canadian study referred to by Stanford Professor John Ioannidis found that common cold coronaviruses may also cause death rates of up to 6% in risk groups such as residents of a care facility, and that virus test kits initially falsely indicated an infection with SARS coronaviruses.
  March 21, 2020 (I)
  Spain reports only three test-positive deaths under the age of 65 (out of a total of about 1000). Their pre-existing health conditions and actual cause of death are not yet known.
  On March 20, Italy reported 627 nationwide test-positive deaths in one day. By comparison, normal overall mortality in Italy is about 1800 deaths per day. Since February 21, Italy has reported about 4000 test-positive deaths. Normal overall mortality during this time frame is up to 50,000 deaths. It is not yet known to what extent normal overall mortality has increased, or to what extent it has simply turned test-positive. Moreover, Italy and Europe have had a very mild flu season in 2019/2020 that has spared many otherwise vulnerable people.
  According to Italian news reports, 90% of test-positive deceased in the Lombardy region have died outside of intensive care units, mostly at home or in general care sections. Their cause of death and the possible role of quarantine measures in their deaths remain unclear. Only 260 out of 2168 test-positive persons have died in ICUs.
  Bloomberg highlights that „99% of Those Who Died From Virus Had Other Illness, Italy Says“

  Italy test-positive deaths by prior illnesses (ISS / Bloomberg)
  March 21, 2020 (II)
  The Japan Times asks: Japan was expecting a coronavirus explosion. Where is it? Despite being one of the first countries getting positive test results and having imposed no lockdown, Japan is one of the least-affected nations. Quote: „Even if Japan may not be counting all those infected, hospitals aren’t being stretched thin and there has been no spike in pneumonia cases.“
  Italian researchers argue that the extreme smog in Northern Italy, the worst in Europe, may be playing a causative role in the current pneumonia outbreak there, as in Wuhan before.
  In a new interview, Professor Sucharit Bhakdi, a world renowned expert in medical microbiology, says blaming the new coronavirus alone for deaths is „wrong“ and „dangerously misleading“, as there are other more important factors at play, notably pre-existing health conditions and poor air quality in Chinese and Northern Italian cities. Professor Bhakdi describes the currently discussed or imposed measures as „grotesque“, „useless“, „self-destructive“ and a „collective suicide“ that will shorten the lifespan of the elderly and should not be accepted by society.
  March 22, 2020 (I)
  Regarding the situation in Italy: Most major media falsely report that Italy has up to 800 deaths per day from the coronavirus. In reality, the president of the Italian Civil Protection Service stresses that these are deaths „with the coronavirus and not from the coronavirus“ (minute 03:30 of the press conference). In other words, these persons died while also testing positive.

  As Professors Ioannidis and Bhakdi have shown, countries like South Korea and Japan that introduced no lockdown measures have experienced near-zero excess mortality in connection with Covid-19, while the Diamond Princess cruise ship experienced an extra­polated mortality figure in the per mille range, i.e. at or below the level of the seasonal flu.

  Current test-positive death figures in Italy are still less than 50% of normal daily overall mortality in Italy, which is around 1800 deaths per day. Thus it is possible, perhaps even likely, that a large part of normal daily mortality now simply counts as „Covid19“ deaths (as they test positive). This is the point stressed by the President of the Italian Civil Protection Service.

  However, by now it is clear that certain regions in Northern Italy, i.e. those facing the toughest lockdown measures, are experiencing markedly increased daily mortality figures. It is also known that in the Lombardy region, 90% of test-positive deaths occur not in intensive care units, but instead mostly at home. And more than 99% have serious pre-existing health conditions.

  Professor Sucharit Bhakdi has called lockdown measures „useless“, „self-destructive“ and a „collective suicide“. Thus the extremely troubling question arises as to what extent the increased mortality of these elderly, isolated, highly stressed people with multiple pre-existing health conditions may in fact be caused by the weeks-long lockdown measures still in force.

  If so, it may be one of those cases where the treatment is worse than the disease. (See update below: only 12% of death certificates show the coronavirus as a cause.)

  Angelo Borrelli, head of the Italian Civil Protection Service, emphasizing the difference between deaths with and from coronaviruses.
  March 22, 2020 (II)
  In Switzerland, there are currently 56 test-positive deaths, all of whom were „high risk patients“ due to their advanced age and/or pre-existing health conditions. Their actual cause of death, i.e. from or simply with the virus, has not been communicated.
  The Swiss government claimed that the situation in southern Switzerland (next to Italy) is „dramatic“, yet local doctors denied this and said everything is normal.
  According to press reports, oxygen bottles may become scarce. The reason, however, is not a currently higher usage, but rather hoarding due to fear of future shortages.
  In many countries, there is already an increasing shortage of doctors and nurses. This is primarily because healthcare workers testing positive have to self-quarantine, even though in many cases they will remain fully or largely symptom-free.
  March 22, 2020 (III)
  A model from Imperial College London predicted between 250,000 and 500,000 deaths in the UK „from“ Covid-19, but the authors of the study have now conceded that many of these deaths would not be in addition to, but rather part of the normal annual mortality rate, which in the UK is about 600,000 people per year. In other words, excess mortality would remain low.
  Dr. David Katz, founding director of the Yale University Prevention Research Center, asks in the New York Times: „Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease? There may be more targeted ways to beat the pandemic.“
  According to Italian Professor Walter Ricciardi, „only 12% of death certificates have shown a direct causality from coronavirus“, whereas in public reports „all the people who die in hospitals with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus“. This means that Italian death figures reported by the media have to be reduced by at least a factor of 8 to obtain actual deaths caused by the virus. Thus one ends up with at most a few dozen deaths per day, compared to an overall daily mortality of 1800 deaths and up to 20,000 flu deaths per year.
  March 23, 2020 (I)
  A new French study in the Journal of Antimicrobial Agents, titled SARS-CoV-2: fear versus data, concludes that „the problem of SARS-CoV-2 is probably overestimated“, since „the mortality rate for SARS-CoV-2 is not significantly different from that for common coronaviruses identified at the study hospital in France“.
  An Italian study of August 2019 found that flu deaths in Italy were between 7,000 and 25,000 in recent years. This value is higher than in most other European countries due to the large elderly population in Italy, and much higher than anything attributed to Covid-19 so far.
  In a new fact sheet, the World Health Organization WHO reports that Covid-19 is in fact spreading slower, not faster, than influenza by a factor of about 50%. Moreover, pre-symptomatic transmission appears to be much lower with Covid-19 than with influenza.
  A leading Italian doctor reports that „strange cases of pneumonia“ were seen in the Lombardy region already in November 2019, raising again the question if they were caused by the new virus (which officially only appeared in Italy in February 2020), or by other factors, such as the dangerously high smog levels in Northern Italy.
  Danish researcher Peter Gøtzsche, founder of the renowned Cochrane Medical Collaboration, writes that Corona is „an epidemic of mass panic“ and „logic was one of the first victims.“
  March 23, 2020 (II)
  Former Israeli Health Minister, Professor Yoram Lass, says that the new coronavirus is „less dangerous than the flu“ and lockdown measures „will kill more people than the virus“. He adds that „the numbers do not match the panic“ and „psychology is prevailing over science“. He also notes that „Italy is known for its enormous morbidity in respiratory problems, more than three times any other European country.“
  Pietro Vernazza, a Swiss infectious disease specialist, argues that many of the imposed measures are not based on science and should be reversed. According to Vernazza, mass testing makes no sense because 90% of the population will see no symptoms, and lockdowns and closing schools are even „counterproductive“. He recommends protecting only risk groups while keeping the economy and society at large undisturbed.
  The President of the World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, argues that lockdown measures as in Italy are „unreasonable“ and „counterproductive“ and should be reversed.
  Switzerland: Despite media panic, excess mortality still at or near zero: the latest testpositive „victims“ were a 96yo in palliative care and a 97yo with pre-existing conditions.
  The latest statistical report of the Italian National Health Institute is now available in English.
  March 24, 2020
  The UK has removed Covid19 from the official list of High Consquence Infectious Diseases (HCID), stating that mortality rates are „low overall“.
  The director of the German National Health Institute (RKI) admitted that they count all test-positive deaths, irrespective of the actual cause of death, as „coronavirus deaths“. The average age of the deceased is 82 years, most with serious preconditions. As in most other countries, excess mortality due Covid19 is likely to be near zero in Germany.
  Beds in Swiss intensive care units reserved for Covid19 patients are still „mostly empty“.
  German Professor Karin Moelling, former Chair of Medical Virology at the University of Zurich, stated in an interview that Covid19 is „no killer virus“ and that „panic must end“.
  In Italy, overall national mortality of the 65+ age group until March 7 remained below the level of earlier years, especially due to the rather mild winter (see red line in chart below).

  Italy: Overall mortality of 65+ age group (red) compared to earlier years (March 7, 2020 / MdS)
  March 25, 2020
  German immunologist and toxicologist, Professor Stefan Hockertz, explains in a radio interview that Covid19 is no more dangerous than influenza (the flu), but that it is simply observed much more closely. More dangerous than the virus is the fear and panic created by the media and the „authoritarian reaction“ of many governments. Professor Hockertz also notes that most so-called „corona deaths“ have in fact died of other causes while also testing positive for coronaviruses. Hockertz believes that up to ten times more people than reported already had Covid19 but noticed nothing or very little.
  The Argentinean virologist and biochemist Pablo Goldschmidt explains that Covid19 is no more dangerous than a bad cold or the flu. It is even possible that the Covid19 virus circulated already in earlier years, but wasn’t discovered because no one was looking for it. Dr. Goldschmidt speaks of a „global terror“ created by the media and politics. Every year, he says, three million newborns worldwide and 50,000 adults in the US alone die of pneumonia.
  Professor Martin Exner, head of the Institute for Hygiene at the University of Bonn, explains in an interview why health personnel are currently under pressure, even though there has hardly been any increase in the number of patients in Germany so far: On the one hand, doctors and nurses who have tested positive have to be quarantined and are often hard to replace. On the other hand, nurses from neighbouring countries, who provide an important part of the care, are currently unable to enter the country due to closed borders.
  Professor Julian Nida-Ruemelin, former German Minister of State for Culture and Professor of Ethics, points out that Covid19 poses no risk to the healthy general population and that extreme measures such as curfews are therefore not justified.
  Using data from the cruise ship Diamond Princess, Stanford Professor John Ioannidis showed that the age-corrected lethality of Covid19 is between 0.025% and 0.625%, i.e. in the range of a strong cold or the flu. Moreover, a Japanese study showed that of all the test-positive passengers, and despite the high average age, 48% remained completely symptom-free; even among the 80-89 year olds 48% remained symptom-free, while among the 70 to 79 year olds it was an astounding 60% that developed no symptoms at all. This again raises the question whether the pre-existing diseases are not perhaps a more important factor than the virus itself. The Italian example has shown that 99% of test-positive deaths had one or more pre-existing conditions, and even among these, only 12% of the death certificates mentioned Covid19 as a causal factor.


 • Wersja PL

  SZWAJCARSKI LEKARZ O COVID-19

  Według Informacji Włoskiego Narodowego Instytutu zdrowia ISS, średnia wieku zmarłych test-pozytywnych osób we Włoszech wynosi obecnie 80 lat. 10% zmarłych miało więcej niż 90 lat. 90% zmarłych miało więcej niż 70 lat.

  80% zmarłych miało dwie lub więcej chorób przewlekłych. 50% zmarłych miało 3 lub więcej choroby przewlekłe. Do tych chorób przewlekłych zalicza się problemy sercowo-naczyniowe, cukrzycę, problemy z oddychaniem i raka.

  Mniej niż 1% zmarłych były to osoby zdrowe, to znaczy nie miały wcześniejszych, trwających chorób przewlekłych; tylko około 30% zmarłych to kobiety.

  Włoski Instytut Zdrowia rozróżnia ponadto pomiędzy zmarłymi “przez” i zmarłymi “z” koronawirusem.

  W wielu przypadkach nie jest jeszcze jasne, czy osoby zmarły z powodu koronawirusa, czy swoich schorzeń przewlekłych, czy na skutek kombinacji z nich.

  Dwóch Włochów zmarłych w wieku poniżej 40 lat (obaj 39 lat) było pacjentami chorymi na raka i na cukrzycę z innymi powikłaniami. Również tutaj przyczyna śmierci nie jest jasna – to znaczy, czy umarli na wirusa, czy na swoje wcześniejsze schorzenia.

  Kliniki są przeciążone z powodu ogólnego napływu pacjentów i zwiększonej liczby pacjentów wymagających specjalnej lub intensywnej opieki. Główny nacisk kładziony jest na stabilizację funkcji oddechowych, a w ciężkich przypadkach na terapie przeciwwirusowe.

  (Update: Narodowy Instytut Zdrowia opublikował raport statystyczny o osobach test-pozytywnych i zmarłych, który powyższe informacje potwierdza.

  Lekarz zwraca również uwagę na następujące aspekty:

  Północne Włochy mają jedną z najstarszych populacji i najgorszą jakość powietrza w Europie, co w przeszłości doprowadziło już do wzrostu liczby chorób układu oddechowego i związanych z nimi zgonów. Należy to postrzegać jako dodatkowy czynnik ryzyka.

  Na przykład Korea Południowa odnotowała znacznie łagodniejszy przebieg niż Włochy i przeszła już szczyt epidemii. Do tej pory tylko około 70 test-pozytywnych zgonów miało miejsce w Korei Południowej.

  Podobnie jak we Włoszech, dotyczyło to głównie pacjentów wysokiego ryzyka.

  Wcześniejsze przypadki test-pozytywnych zgonów w Szwajcarii to również pacjenci wysokiego ryzyka wcześniejszymi schorzeniami i medianą wieku powyżej 80 lat, których dokładna przyczyna śmierci, tj. czy wirus czy posiadane już z wcześniej schorzenia – nie jest jeszcze znana.

  Ponadto używane na całym świecie zestawy testowe według jednych z pierwszych chińskich badań niektórych przypadkach wskazywały błędny pozytywny rezultat. To znaczy, że osoby nie były w tych przypadkach zarażone nowym koronawirusem, a prawdopodobnie jednym z dotychczasowych koronawirusów, które są częścią corocznej i aktualnej fali grypy i przeziębień. (1)

  W celu oceny niebezpieczeństwa choroby decydująca jest nie liczba test-pozytywnych osób i zgonów, ale raczej liczba osób, które faktycznie lub nieoczekiwanie zachorowały na zapalenie płuc lub na nie zmarły (tzw. nadmierna śmiertelność).

  U zdrowej populacji ogólnej w wieku szkolnym i produkcyjnym, zgodnie z całą dotychczasową wiedzą o covid-19, można oczekiwać łagodnego do umiarkowanego przebiegu. Seniorzy i osoby z istniejącymi chorobami przewlekłymi powinny być szczególnie chronione. Służba zdrowia powinna być optymalnie przygotowana.

  Źródła:

  (1) Zhuang et al., Potential false-positive rate among the ‚asymptomatic infected individuals‘ in close contacts of COVID-19 patients, Chinese Medical Association Publishing House, März 2020.

  (2) Grasselli et al., Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, JAMA, März 2020.

  (3) WHO, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, Februar 2020.

  Wartości odniesienia.

  Ważnymi wartościami odniesienia są:

  Liczba rocznych zgonów na grypę leży w Szwajcarii do 1000 we Włoszech do 8 tysięcy a w Niemczech około 10 000 ze szczytami do 25 000.
  Normalna ogólna umieralność leży we Włoszech na poziomie 2 000 osób dziennie.
  Średnia liczba przypadków zapalenia płuc wynosi we Włoszech około 120 000 rocznie.
  Aktualna ogólna umieralność w Europie leży nadal w normalnym zakresie albo nawet poniżej. zwiększona umieralność powinna być widoczna w europejskim monitoringu.

  Zanieczyszczenie powietrza (NO2) w północnych Włoszech w lutym 2020 r. (ESA)

  Aktualizacje

  17 marca 2020 – Update 1

  Niektóre szwajcarskie Izby pogotowia są przeciążone z powodu napływu dużej ilości osób które chcą się testować. Wskazuje to na dodatkowy psychologiczny i logistyczny komponent aktualnej sytuacji.

  Profil umieralności jest z perspektywy wirusologicznej nadal zastanawiający, bo w przeciwieństwie do wirusa grypy oszczędza dzieci, natomiast starsi mężczyźni są dotknięci 2 razy częściej niż starsze kobiety.

  Z drugiej strony profil ten odpowiada naturalnej umieralności, która u dzieci leży na poziomie bliskim zera, a u 75 letnich mężczyzn jest prawie 2 razy tak wysoka, jak u kobiet w tym samym wieku.

  U młodych test-pozytywnych zmarłych chodzi głównie lub wyłącznie o ludzi z najpoważniejszymi wcześniejszymi chorobami. Tak na przykład u 21-letniego hiszpańskiego trenera piłkarskiego, który zmarł jako osoba test-pozytywna – lekarze stwierdzili nierozpoznaną wcześniej białaczkę, której typowym powikłaniem jest ciężkie zapalenie płuc

  Decydująca dla oceny niebezpieczeństwa choroby nie jest zatem często przez media podawana liczba osób test-pozytywnych i zmarłych ale liczba osób, które faktycznie i nieoczekiwanie zachorowały lub zmarły na zapalenie płuc (tak zwana nadmierna śmiertelność). Jak dotąd wartość ta jest bardzo niska w większości krajów.

  17 marca 2020 – Update 2

  Włoski profesor immunologii Sergio Romagnani z Uniwersytetu we Florencji w badaniach nad trzema tysiącami osób dochodzi do konkluzji, że 50% do 75% osób test-pozytywnych wszystkich grup wiekowych pozostaje całkowicie wolna od symptomów. Jest to znacznie więcej niż dotychczas zakładano.

  Obłożenie północno włoskich OIOMów wynosi w miesiącach zimowych typowo od 85% do 90%. Niektórzy lub wielu tych pacjentów może być międzyczasie test-pozytywnymi. Co do liczby dodatkowych, nieoczekiwanych zapaleń płuc nie ma jak na razie żadnych oficjalnych informacji.

  Szpitalna lekarz z hiszpańskiego miasta Malaga pisze na Twitterze, że ludzie – jak na razie – częściej umierają na skutek paniki i zapaści systemu niż na wirusa. Ogromna ilość ludzi, którzy napływają do szpitala z przeziębieniem, grypą i ewentualnie z covid-19 doprowadziła do załamania się procedur.

  18 marca 2020

  Nowe badanie epidemiologiczne – (wczesny przedruk) – wykazuje, że śmiertelność na skutek covid-19 nawet w chińskim mieście Wuhan leżała na poziomie około 0,04% do 0,12%. Jest tym samym raczej niższa, niż na skutek sezonowej grypy, której śmiertelność leży na poziomie około 0,1%. Naukowcy podejrzewają, że przyczyną najwyraźniej zawyżonej śmiertelności covid-19 był fakt, że tylko niewielka część przypadków w Wuhan została pierwotnie odnotowana, ponieważ u wielu osób choroba była wolna od objawów lub łagodna.

  Chińscy naukowcy argumentują, że ekstremalny zimowy smog w mieście Wuhan mógł odegrać przyczynową rolę w wystąpieniu zapaleń płuc. Latem 2019 r. W Wuhan odbywały się już publiczne protesty z powodu złej jakości powietrza.

  Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że północne Włochy mają najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w Europie i jak to zanieczyszczenie powietrza znacznie spadło z powodu kwarantanny.

  Producent zestawu testowego covid-19 stwierdza, że powinien on być wykorzystywany wyłącznie do celów badawczych, a nie do zastosowań diagnostycznych, ponieważ nie został jeszcze klinicznie zatwierdzony.

  19 marca 2020 – Update 1

  Włoski państwowy instytut zdrowia ISS opublikował nowy raport dotyczący test-pozytywnych zgonów.

  Średnia wieku leży na poziomie 80 i pół lat. 79,5 u mężczyzn i 83,7 u kobiet.
  10% zmarłych miało więcej niż 90 lat; 90% zmarłych miało więcej niż 70 lat.
  Najwyżej 0,8% zmarłych nie cierpiało na choroby przewlekłe.
  Około 75% zmarłych miało dwie lub więcej wcześniejszych chorób.Około 50% miało 3 lub więcej wcześniejszych stanów chorobowych – wśród nich szczególnie: choroby serca, cukrzyca i rak.
  5 zmarłych było w wieku od 31 do 39 lat – wszyscy z ciężkimi wcześniejszymi stanami chorobowymi.
  Kwestię, na co badane osoby zmarły, instytut pozostawia otwartą i mówi ogólnie o covid-19-pozytywnych zgonach.
  19 marca 2020 – Update 2

  Raport włoskiej gazety Corriere della Sera opisuje, że włoskie oddziały intensywnej terapii załamały się już podczas fali grypy na przełomie lat 2017/2018. Odłożyły operacje na później i wezwały pielęgniarki z urlopów.

  Niemiecki wirusolog Hendrik Streeck w wywiadzie podejrzewa, że covid-19 nie zwiększy ogólnej umieralności w Niemczech, która zwykle wynosi około 2500 osób dziennie. Streeck wspomina o przypadku 78-letniego mężczyzny z wcześniejszymi chorobami, który zmarł z powodu niewydolności serca, został następnie pozytywnie przebadany na covid-19 i dlatego został uwzględniony w statystykach zgonów covid-19.

  Według profesora Uniwersytetu Stanford – Johna P.A. Ioannidisa, nie istnieją żadne wystarczające dane medyczne, które uzasadniałyby stosowane obecnie środki zapobiegawcze. Nowy koronawirus prawdopodobnie nawet u starszych pacjentów nie jest bardziej niebezpieczny niż zwykłe koronawirusy.

  20 marca 2020

  Według najnowszego raportu monitorowania umieralności – ta leży we wszystkich krajach łącznie z Włochami i we wszystkich grupach wiekowych jak na razie na poziomie normalnym lub poniżej.

  Według najnowszych liczb z Niemiec średni wiek test-pozytywnych zgonów w Niemczech leży na poziomie około 83 lat. Większość z nich z przewlekłymi stanami chorobowymi.

  Badania z Kanady z roku 2006 przytaczane przez profesora Uniwersytetu Stanford, Johna P.A. Ioannidisa ukazują na przypadku jednego domu opieki dla seniorów, że zwyczajne koronawirusy (wirusy od przeziębienia) w grupach podwyższonego ryzyka wykazują umieralność do 6% i, że zestawy testowe początkowo błędnie wykazywały infekcje koronawirusem SARS.

  21 marca 2020 – Update 1

  Hiszpania donosi o dotychczas tylko trzech test-pozytywnych zgonach poniżej 65 lat z ogólnie około tysiąca.

  Ich wcześniejsze trwające schorzenia i rzeczywista przyczyna śmierci są dotychczas nieznane.

  Włochy informują, że 20 marca w całym kraju doszło do 627 test-pozytywnych zgonów jednego dnia. Normalna umieralność we Włoszech leży na poziomie około 1800 zgonów dziennie. Od 21 lutego Włochy ogłosiły ogólnie około 4000 test-pozytywnych zgonów; w tym samym czasie Włochy miały naturalną ogólną umieralność na poziomie około 50 000 zgonów.

  Nie jest jeszcze jasnym, o ile umieralność ogólna się podniosła, czy stała się po prostu test-pozytywna.

  Włochy i Europa przechodziły ponadto bardzo łagodny sezon grypowy 2019/2020, który zaoszczędził wiele zagrożonych osób.

  Według informacji włoskich mediów w regionie Lombardii 90% test-pozytywnych zgonów miało miejsce nie na OIOMie, a w większości w domu lub na oddziałach ogólnych. Przyczyny zgonów i możliwa rola, jaką odegrała kwarantanna nie są jeszcze jasne. Tylko 260 z 2168 test-pozytywnych zgonów miało miejsce na OIOMach.

  Bloomberg donosi że 99% wszystkich włoskich zgonów cierpiało na inne wcześniejsze choroby.

  21 marca 2020 – Update 2

  Japan Times – Największa i najstarsza japońska gazeta codzienna w języku angielskim pyta:

  “Japonia oczekiwała eksplozje koronawirusa – gdzie ona się podziała?”

  Chociaż Japonia była jednym z pierwszych krajów, które uzyskały pozytywne wyniki testów i nie wprowadziła żadnych zaostrzeń dla obywateli, jest jak dotąd jednym z krajów najmniej dotkniętych. Nie wystąpił wzrost zapaleń płuc i wzrost hospitalizacji.

  Włoscy naukowcy twierdzą, że ekstremalne zanieczyszczenie powietrza w północnych Włoszech – najsilniejsze w całej Europie – może odegrać przyczynową rolę w obecnym lokalnym wzroście zapalenia płuc, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w Wuhan w Chinach (patrz wyżej).

  W nowym wywiadzie profesor Sucharit Bhakdi, jeden z najczęściej cytowanych ekspertów w dziedzinie mikrobiologii medycznej, wyjaśnia, że „niewłaściwe” i „niebezpiecznym wprowadzaniem w błąd” jest czynienie koronawirusa głównym winnym zgonów, ponieważ wcześniej występujące choroby i zanieczyszczenie powietrza w Chinach i miastach w północnych Włoszech odgrywały ważniejszą rolę.

  Profesor Bhakdi opisuje środki, które są obecnie omawiane lub wprowadzane, jako „groteskowe”, „bezsensowne”, „autodestrukcyjne” i jako „zbiorowe samobójstwo”. Skracają oczekiwaną długość życia osób starszych i nie powinny być akceptowane przez społeczeństwo.

  22 marca 2020 – Update 1

  Jeśli chodzi o sytuację we Włoszech: większość mediów błędnie informuje, że we Włoszech dochodzi do 800 zgonów z powodu korona-wirusa dziennie. W rzeczywistości prezydent włoskiej ochrony cywilnej podkreśla, że zgony są „z koronawirusem, a nie z powodu koronawirusa” (link do konferencji prasowej – minuta 3:30). Innymi słowy, osoby te zmarły i dodatkowo zostały pozytywnie przetestowane.

  Jak zauważają dwaj profesorowie Ioannidis i Bhakdi, kraje jak Korea Południowa i Japonia, które nie wprowadziły zaostrzeń dla obywateli, doświadczyły niemal zerowej śmiertelności związanej z Covid-19, podczas gdy statek wycieczkowy Diamond Princess miał ekstrapolowaną śmiertelność, tj. na poziomie lub poniżej poziomu sezonowej grypy lub silnego przeziębienia.

  Aktualne test-pozytywne zgony we Włoszech pokazują nadal poniżej 50% normalnej dzielnej ogólnej umieralności, która leży na poziomie 1800 zgonów dziennie.

  Dlatego możliwym jest, a nawet prawdopodobnym, że duża część normalnej dziennej umieralności jest po prostu liczona jako zgony covid-19, bo zostały pozytywnie przetestowane. Podkreślił to prezydent włoskiej ochrony cywilnej.

  Jednak obecnie wiadomo, niektóre regiony w północnych Włoszech, tzn te zmagające się z najostrzejszymi środkami zapobiegawczymi, mają znacznie wyższą dzienną umieralność. Wiadomo również, że w regionie Lombardii 90% zgonów z wynikiem dodatnim nie występuje na oddziale intensywnej terapii, ale głównie w domu. Ponad 99% tych zgonów ma poważne problemy zdrowotne (np. problemy z sercem, problemy z oddychaniem czy nowotwór).

  Profesor Sucharit Bhakdi określa środki zapobiegawcze jako „bezużyteczne”, „autodestrukcyjne” i „zbiorowe samobójstwo”. Dlatego nasuwa się niezwykle niepokojące pytanie: w jakim stopniu zwiększona śmiertelność tych starszych, odizolowanych, silnie zestresowanych osób z wieloma wcześniej istniejącymi schorzeniami mogła być spowodowana trwającymi tygodniami środkami zapobiegawczymi.

  Byłby to jeden z tych przypadków, w których leczenie jest gorsze niż choroba.

  (Zobacz update poniżej: tylko 12% akt zgonu podaje jako przyczynę Koronawirusa).

  22 marca 2020 – Update 2

  W Szwajcarii odnotowano dotychczas 56 test-pozytywnych zgonów. Wszystkie dotyczyły pacjentów o podwyższonym ryzyku z powodu wieku i wcześniejszych schorzeń. Informacje co do dokładnej przyczyny śmierci – czyli czy zgony te nastąpiły na skutek koronawirusa czy tylko z koronawirusem – nie są dostępne.

  Szwajcarski rząd twierdzi że sytuacja w południowej Szwajcarii czyli bezpośrednio przy Włochach jest dramatyczna ale miejscowi lekarze zaprzeczają – sytuacja nie jest w żadnym przypadku dramatyczna.

  Według informacji prasowych grozi brak butli z tlenem.

  Powodem nie jest podwyższone zapotrzebowanie, a chomikowanie ze strachu przed niedoborem.

  W wielu krajach dochodzi obecnie do zwiększonego niedoboru lekarzy i pielęgniarek i pielęgniarzy. Główną przyczyną tego jest fakt że pozytywnie przetestowany personel medyczny musiał poddać się kwarantannie, mimo iż w większości przypadków symptomów albo nie było albo były bardzo lekkie.

  22 marca 2020 – Update 3

  Model z Imperial College London przewidywał od 250 000 do 500 000 zgonów „przez” Covid-19 dla Wielkiej Brytanii. Jednak autorzy badania przyznali teraz, że wiele z tych zgonów nie jest dodatkowych, ale są częścią normalnej rocznej umieralności w Wielkiej Brytanii wynoszącej 600 000 osób rocznie.

  Dr. David Katz, dyrektor założyciel Yale University Prevention Research Center, pyta w New York Times: „Czy nasza walka z koronawirusem jest gorsza niż choroba? Istnieją bardziej celowe sposoby walki z pandemią. ”

  Według włoskiego profesora Waltera Ricciardi „tylko 12% akt zgonu podaje koronawirusa jako przyczynę”, podczas gdy w doniesieniach publicznych „wszystkie zgony w szpitalu, którym towarzyszy zakażenie koronawirusem, są liczone jako zgony z powodu koronawirusa”.

  Tak więc podawane w mediach liczby zgonów we Włoszech muszą zostać zredukowane o faktor 8 aby otrzymać rzeczywiste liczby spowodowane koronawirusem.

  Powoduje to co najwyżej kilkadziesiąt zgonów dziennie, w porównaniu do normalnej całkowitej umieralności wynoszącej 1800 dziennie i do 20 000 zgonów na grypę rocznie.

  23 marca 2020 – Update 1

  W nowym francuskim badaniu SARS-CoV-2: “Lęk kontra dane” stwierdzono, że „problem spowodowany przez SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie przeszacowany”, ponieważ „śmiertelność z powodu SARS-CoV-2 nie różni się znacząco od zwykłych Korona wirusów czyli wirusów od przeziębień, które badano w szpitalu we Francji.

  Włoskie badania z sierpnia 2019 ukazują, że we Włoszech w ostatnich latach było od 7000 do 25 000 zgonów z powodu grypy rocznie. Ta liczba jest wyższa niż w innych europejskich krajach z powodu wyższego wieku populacji we Włoszech. Liczba ta jest o wiele wyższa niż wszystko co dotychczas łączyliśmy z covid-19.

  W nowym arkuszu informacyjnym WHO pisze, że zgodnie z obecną wiedzą covid-19 rozprzestrzenia się wolniej niż grypa (o około 50%), oraz że bezobjawowe przenoszenie covid-19 jest znacznie niższe niż w przypadku grypy.

  Włoski ordynator informował o „dziwnych przypadkach zapalenia płuc” w Lombardii już w listopadzie 2019 r. Ponownie pojawia się pytanie, czy nowy wirus jest za to odpowiedzialny (który oficjalnie pojawił się we Włoszech w lutym 2020 r.), czy inne czynniki, takie jak wysokie zanieczyszczenie powietrza w północnych Włoszech.

  Duński naukowiec, Peter Gøtzsche, założyciel znanego Cochrane Collaboration, pisze, że Corona jest „epidemią paniki”, a „logika była jedną z pierwszych ofiar”.

  23 marca 2020 – Update 2

  Według byłego izraelskiego ministra zdrowia, profesora Yorama Lassa, nowy wirus korony jest mniej niebezpieczny niż grypa, a godziny policyjne zabiłyby więcej ludzi niż wirus.

  „Liczby nie wywołują paniki” – powiedział Lass. Wiadomo, że „Włochy mają ogromną chorobowość związaną z chorobami układu oddechowego, która jest ponad trzykrotnie wyższa niż w pozostałej części Europy”.

  Według Pietro Vernazzy, szwajcarskiego specjalisty od chorób zakaźnych, podjęte środki nie są naukowo uzasadnione i należy je ponownie rozważyć.

  Według Vernazzy masowe testy nie mają sensu, ponieważ nawet 90% populacji pozostaje bez objawów, a godziny policyjne i zamknięcie szkół są nawet „kontrproduktywne”. Vernazza zaleca ochronę tylko grup wysokiego ryzyka i usunięcie ograniczeń.

  Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy, Frank Ulrich Montgomery, uważa godziny policyjne, jak we Włoszech, za „nierozsądne” i “kontrproduktywne”.

  Szwajcaria: pomimo podekscytowania mediów, śmiertelność pozostaje na poziomie bliskim zera: dwa ostatnie „zgony” z wynikiem pozytywnym to 96-latek pod opieką paliatywną i 97-latek z kilkoma wcześniejszymi chorobami.

  Najnowszy raport statystyczny ISS na temat Włoch jest teraz dostępny w języku angielskim

  24 marca 2020

  Prezes niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha potwierdził, że RKI odnotowuje wszystkie zgony z wynikiem pozytywnym, niezależnie od prawdziwej przyczyny śmierci, jako „korona-zgony”.

  Średni wiek zgonów wynosi 82 lata, większość z wcześniejszymi chorobami. W związku z tym wskaźnik podwyższonej umieralności w Niemczech na skutek covid-19 powinien być również bliski zeru.

  Łóżka w niemieckich OIOM’ach są jeszcze w dużej części puste.

  Profesor Karin Mölling, była dyrektor Instytutu Wirusologii Medycznej na Uniwersytecie w Zurychu:

  “Brak wirusa-zabójcy, zakończyć szerzenie paniki!”

  Wielka Brytania usunęła covid-19 z listy niebezpiecznych chorób zakaźnych, ponieważ ogólny wskaźnik umieralności jest „ogólnie niski”.

  We Włoszech ogólnokrajowa śmiertelność w grupie wiekowej 65+ do 7 marca była nawet niższa niż w poprzednich latach; wynika to w szczególności z łagodnej zimy (patrz czerwona krzywa na grafice).

  25 marca 2020 – Update 1

  Niemiecki immunolog i toksykolog profesor Stefan Hockertz wyjaśnia w wywiadzie, że choroba covid-19 nie jest bardziej niebezpieczna niż influenza (grypa), tylko obserwuje się ją o wiele dokładniej.

  Strach i panika wywołane przez media oraz „autorytarna reakcja” wielu rządów są bardziej niebezpieczne niż wirus.

  Profesor Hockertz podkreśla również, że wiele rzekomych „korona-zgonów” faktycznie spowodowanych było innymi chorobami tylko zostały również pozytywnie przebadane pod kątem korona-wirusów.

  Hockertz podejrzewa, że nawet dziesięć razy więcej osób ma obecnie covid-19 niż się podaje – jednak w ogóle tego nie zauważają.

  Argentyński wirusolog i biochemik Pablo Goldschmidt wyjaśnia, że covid-19 nie jest bardziej niebezpieczny niż przeziębienie lub grypa. Możliwe jest nawet, że patogen covid-19 krążył już w poprzednich latach, ale nie został jeszcze odkryty, ponieważ nikt go nie szukał. Dr. Goldschmidt mówi o „globalnym terrorze”, który został wygenerowany przez media i politykę. Każdego roku trzy miliony noworodków i 50 000 dorosłych na całym świecie umierało na zapalenie płuc w samych Stanach Zjednoczonych.

  Profesor Martin Exner, kierownik Instytutu Higieny na Uniwersytecie w Bonn, wyjaśnia w wywiadzie dla nadawcy Phenix, dlaczego pracownicy służby zdrowia są obecnie pod presją, chociaż jak dotąd nie ma prawie żadnej zwiększonej liczby pacjentów w Niemczech:

  Z jednej strony pozytywnie przetestowani lekarze i pielęgniarki, muszą pozostać pod kwarantanną i często są trudni do zastąpienia. Z drugiej strony opiekunowie z sąsiednich krajów, którzy przejmują ważną część opieki, nie mogą obecnie wjechać ze względu na zamknięcie granic.

  Na podstawie danych ze statku wycieczkowego Diamond Princess profesor z Uniwersytetu Stanford, John Ioannidis wykazał, że skorygowana o wiek śmiertelność covid-19 wynosi od 0,025% do 0,625%, tj. W rejonie silnego przeziębienia lub grypy. Inne – japońskie badania pokazują również, że spośród wszystkich pozytywnie przebadanych pasażerów, pomimo wysokiego średniego wieku, 48% pozostało całkowicie bezobjawowych; Nawet wśród osób w wieku 80–89 lat 48% pozostawało bez objawów, a wśród osób w wieku 70–79 lat nawet 60% nie wykazywało objawów. Ponownie pojawia się pytanie, czy poprzednie choroby nie są bardziej decydującym czynnikiem niż sam wirus. Przypadek Włoch pokazuje, że 99% zmarłych z wynikiem pozytywnym testu miało jedną lub więcej wcześniejszych chorób, a nawet w ich przypadku podano tylko 12% jako czynnik przyczynowy.


 • Tekst palmy po Hipszańsku

  El coronavirus y los números.

  ¡Vale, amigos! Es hora de hablar sobre coronavirus basándonos en NÚMEROS.
  Italia ya confirmó, que ha manipulado las estadísticas de coronavirus. Esto es, en mi opinión, es MENTIR a todo el mundo. La gente que muere, por ejemplo por infarto etcétera, están siendo considerados como víctimas de virus. Los números muestran claramente, que tenemos muchos casos fatales (también por gripe) menos que el año, es posible que la razón sea que nos a tocado un invierno suave. Incluso en Italia. Los datos están por debajo.
  Primero hablemos sobre las pruebas de detección de coronavirus.

  Estas pruebas resultaron ser falsamente positivos en 50% ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/ ). Esto significa que tienes 50% de posibilidades de que la prueba te muestre que no tienes virus aunque si lo tienes.

  Italia en los últimos años tenía y todavía tiene problemas con población moribunda, lo he comprobado. Ahora tienen mucho caos, si, pero mayoritariamente es por el pánico enorme. Y este pánico aumentan los medios de comunicación (¡SIN RAZÓN!).

  No hay NINGUNA prueba que muestre una relación de causa y efecto entre covid'19 y la infección de coronavirus. Solo hay correlación. Y todos perfectamente sabemos, que correlación no es igual al causalidad. No podemos decir que este particular coronavirus CAUSA enfermedad Covid'19. No hay prueba científica de esto.

  Las pruebas no muestran LA PROPAGACIÓN del virus. Solo muestran el número de casos probados (con una supuesta certeza falsa del 50% ????) Nada más. Mas pruebas hechas - más ´enfermos´ encontraremos. Si realmente quisiéramos comprobar la velocidad de la propagación del virus, tendríamos hacer pruebas CADA DÍA y mirar al cambios. No tenemos esos datos , pues todas estas tablas exponenciales ´terribles´ que ven son MENTIRAS. En realidad no sabemos si el virus se está extendiendo o se termina.

  La tasa de mortalidad total de Italia fue de alrededor de 650.000 personas en 2017 (añado datos de años 2014-2017 como screenshots). Desde 2008 crece constantemente. Mira al tendencias aquí: https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/death-rate

  Podemos ver, que en los años 2018 y 2019 la mortalidad fuera aún más alta. Pero nos quedaremos en 2017:
  El año 2020 la tasa de mortalidad fue solo 138.000 personas: http://population.city/italy/ (actualizado en tiempo real). ¡Esto ni siquiera es una cuarta de todas las muertes en 2017! si contamos trimestralmente. 138-65=0,21.
  Así que hay muchas menos muertes este año que los pronósticos basados en estadísticas.

  La tasa de mortalidad es más baja en Europa este año. http://EUROMOMO.EU muestra la mas nueva data de 11 semana. ¿Donde está la corona ´mortal´? ¿Por qué observamos mucho menos muertes este año que el año ultimo?

  Pues no la encontraremos. Que si alguien tiene un ataque cardíaco, diabetes etc. va a ser considerado como víctima del coronavirus sólo porque la prueba muestra que tenga el virus - es una manipulación. Nada más.

  Me gustaría agradecer a mucha gente fantástica que habla sobre este tema en publica. En particular a científicos como dr Wolganf Wodart (

  ). Puede ser, que evitemos un armagedón económico gracias a gente como tú.
  Necesitamos a la gente activa. Deberíamos exigir a gobierno que pare todo este pánico y locura o... que muestren PRUEBA CIENTÍFICA que confirma que el peligro existe en real. Si no hay ninguna prueba - todo este bloqueo es ilegal. No se puede hacer eso sin ninguna prueba científica. Y no hay ninguna.


 • Proponuję takie coś wrzucać w nasze media społecznościowe. Nic nie narzucać tylko pytać. To tylko propozycja.
  Macie inną propozycję pytań albo jak zmienić te co są?
  1.jpg


 • ewentualnie graficy 2d niech ładnie to oprawią w cuś, ja tam nie umim ładnych takich grafik robić 😄


 • Witam, piszę po raz pierwszy bo jestem tu nowy. Generalnie nie jestem jakimś orłem excela itd. ale lubię się czasami pobawić wykonując proste obliczenia. Pobawiłem się także z wirusem zastanawiając się czy znajdę jakąś korelacje albo coś co się trzyma kupy w oficjalnych danych. Hmmm chyba średnio to wyszło, logiki w oficjalnych danych nie widzę, co mnie trochę dziwi, bo jednak jak idą w ściemę z tym wirusem to mogli chociaż obrać jakąś wspólną wersję...! Generalnie robiłem to z punktu widzenia co by było gdyby epidemia była prawdziwa, na jakie pytania bym chciał poznać odpowiedź. Sami oceńcie czy cokolwiek to warte...

  Pozdrawiam
  bb

  korona-troszkę danych oficjalnych4.jpg korona-troszkę danych oficjalnych5.jpg korona-troszkę danych oficjalnych.jpg korona-troszkę danych oficjalnych2.jpg korona-troszkę danych oficjalnych3.jpg korona-troszkę danych oficjalnych6.jpg korona-troszkę danych oficjalnych7.jpg korona-troszkę danych oficjalnych8.jpg


 • Znalezione
  FB_IMG_1585390007537.jpg

 • Patroni

  Nie mogę znaleźć wątku z tymi mediami więc wklejam tu:

  Media przyłapane na kłamstwie kolejny raz
  https://www.thegatewaypundit.com/2020/03/cbs-news-caught-using-footage-from-an-italian-hospital-to-describe-conditions-in-new-york-city-video/

 • Patroni

  Kolejnych 10 ekspertów krytykuje koronkową szopkę:
  https://tinyurl.com/sxgg68k


 • Kolejny włoski naukowiec wypowiada się o koronawirusie, dr. Stefano Montanari:
  Obecnie mamy do czynienia z wirusem grypopodobnym. Nie jest jasne kiedy powstał i nie jest jasne gdzie powstał. Pomysły są różne, cząstkowe, niekontrolowane, zmienne. Faktem jest, że powstał ten wirus. Wirus, który jest na pewno nowy. Należy do grupy koronawirusów. Jest ich nieskończona ilość, mnóstwo. Normalne przeziębienie bardzo często powoduje koronawirus. Nie są to zazwyczaj wirusy, które mogą wywołać śmierć, wręcz bardzo często są one nieszkodliwe. Ten z kolei jest ekstremalnie zaraźliwy. Oznacza to, że jest w stanie wchodzić do organizmu innych osób z wielką łatwością. Ale pozostaje nieszkodliwy, nie zostawia żadnego śladu/ symptomu jakieś nieprawidłowości czy choroby u większości osób. Tam gdzie uderza w sposób patologiczny, uderza starszych, którzy biorą pewne leki. Pewne leki, które służą starszym ludziom do leczenia chorób płuc lub którzy mają inne choroby. Osoby zdrowe nie są wtedy w żaden sposób uszkodzone. Przez tą szczepionkę… och przepraszam… wirusa, którego znajdujemy właściwie wszędzie, tak jak miliardy innych wirusów. Jestem przekonany, że jakbyśmy zaczęli szukać wirusów w sześćdziesięciu milionach Włochów, to na pewno u trzydziestu milionów byśmy go znaleźli prawdopodobnie, a może nawet u większej ilości osób. On jest sobie tam nie robiąc żadnej krzywdy, tak jak ogromna liczba innych wirusów. Śmiertelność w przypadku tego wirusa jest znikoma, a może nawet nieistniejącą.

  Jestem przekonany, że jeśli byśmy przeprowadzili kontrolę u wszystkich zmarłych... to mamy sześćset pięćdziesiąt tysięcy zgonów fizjologicznych we Włoszech [rocznie]. Jeśli Pani to będzie kontrolować… proszę tego nie robić… ale kontrolując sześćset pięćdziesiąt tysięcy zmarłych prawdopodobnie połowa a może nawet znacznie więcej z nich, ponieważ są to osoby starsze, będzie miała koronawirusa w ich organizmie. Mamy przed sobą coś nie napompowanego, a może nawet znacznie, więcej… znacznie więcej… To jest wirus, tak jak wiele innych wirusów. To nie jest normalna grypa. Uwaga, to jest specyficzna „grypa”, która uderza w płuca. Są inne rodzaje gryp które uderzają w jelita i wtedy mamy biegunkę. Mamy grypę która uderza w żołądek więc powoduje wymioty. Są grypy które mogą uderzać nawet w układ nerwowy powodując np. ból głowy lub coś w tym rodzaju. Ten wirus uderza w płuca. Uderzanie w płuca oznacza, że w niektórych przypadkach, przede wszystkim w przypadku starszych osób, ale jeśli Pani sprawdzi to większość zgonów dotyczy osób około 80 roku życia i powyżej 80 roku życia, i w przypadku Włochów, średnio mają oni właśnie około 80 lat tak właśnie jest w dniu statystycznym i się to nie zmienia. W tym przypadku takie osoby wymagają pomocy w oddychaniu. Więc respiratorów. To nie jest nic strasznego, nietypowego. To jest normalny sprzęt szpitalny. Ja mam doświadczenie czterdziestoletnie jeśli chodzi o sale operacyjne. Jest to absolutnie zwykły sprzęt szpitalny. Fakt, że my ich nie mamy. Lub że mamy ich zbyt mało, żeby odpowiedzieć na to, jak kto chce nazwać tę sytuację, kryzysową, może to sobie nazwać sytuacją kryzysową.

  Tak, to jest zapalenie wirusowe, ale jest ich mnóstwo we Włoszech od wielu miesięcy. Są te, które są nietypowe. Już w październiku, więc 5-6 miesięcy temu, byli już chorzy na zapalenie nietypowe, którego nie znano przyczyn i nie wyglądało podobnie do tego co znaliśmy. Nie wiadomo było czym ich leczyć farmaceutycznie i trzeba było czekać aż chorzy sami wyzdrowieją. Ponieważ my, w odróżnieniu od tego co próbuje nam się wmówić, mamy własną obronę, dużo mocniejszą niż znaczna ilość leków.

  Proszę zobaczyć, tylko to co mamy na skórze: bakterie, wirusy, grzyby, które są potrzebne właśnie, żeby walczyć z bakteriami wirusami i grzybami patologicznymi, czyli takimi, które niosą chorobę. Kiedy my zakładamy rękawiczki, żeby nie złapać koronawirusa, robimy okropny błąd z punktu widzenia naszego zdrowia, ponieważ nie dajemy szansy naszym bakteriom, wirusom i grzybom, które mamy na skórze, do interakcji z tymi patogenami. A więc tymi rękami zakrytymi rękawiczkami, dotykamy naszych ubrań, kasjerki które pracują w niewielu otwartych sklepach dotykają pieniędzy i lady, i używają ciągle tych samych rękawiczek. Tu właśnie są wirusy. Rękawiczki nie pozwalają naszej tarczy ochronnej na skórze reagować. Rękawiczki są znacznie gorsze od ich braku. A więc stajemy przed reakcjami imbecyli… perfekcyjnych imbecyli. Którzy nie wiedzą co to oznacza, którzy nie znają podstaw biologii. W tym momencie na przykład widzę karabiniera w maseczce. Ja to widzę nie wiem czy widzowie też to widzą. Mamy przed sobą szaleństwo. Dlaczego? Ponieważ, ta maseczka nie jest w stanie nic zatrzymać. To znaczy jeśli ten karabinier jest chory i kropelki śliny, i te kropelki z wirusem, które są zawieszone w środku kropelki śliny, w tym przypadku ta maseczka coś pomaga. Jednak w przypadku kiedy ten pan nie jest zainfekowany i myśli, że ta maseczka obroni go przed wirusami, które tańcują w kropelkach śliny, nieskończoną ilością wirusów uwięzionych w kropelkach śliny. To są miliardy, miliardy na każdy metr kwadratowy ziemi, chodnika. To są złudzenia. Ludzie myślą, że wirusy są wielkie jak myszy kanałowe, w co może dała nam podstawę wierzyć Pani Beatrice Lorenzini jak była Ministrem zdrowia, nie wiadomo z jakiego powodu, i ona mówiła, że wirusy ślizgają się i skaczą. A to nie chodzi o to, że wirusy trzymają się na powierzchni komórek. Wirusy, ich ogromne ilości, które potrafią wchodzić w ogromnych ilościach do środka komórek, komórek, które mają tysięczne milimetra. Tak więc jest to coś ekstremalnie małego. Jak ktoś zakłada maseczkę to tak jakby zakładał furtkę od płotu, aby nie pozwolić komarom wchodzić do domu. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ale jest więcej… te maseczki powinny być ciągle wymieniane dla chorych, bo dla zdrowych nie są do niczego potrzebne. Więc kiedy ktoś chodzi po ulicy w maseczce to chce mi się śmiać. Te maseczkę chorzy powinni wymieniać co każde 2-3 minuty, nawet co minutę, bo już jest wtedy pełna wirusów, ale nikt tego nie robi. Karabinierzy używają tej samej maseczki trzy dni pod rząd, więc o czym mówimy?

  Całość wywiadu tutaj:
  https://stopnop.com.pl/wloski-naukowiec-o-wirusie/

Użytkownicy Online

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii